top of page

ช่องทางการชำระเงิน

เงินมัดจำจองวิลล่า
เงินมัดจำเพื่อยืนยันการจองวิลล่าคือ 50% และยอดเงินที่เหลือชำระภายใน 7 วันก่อนเข้าพักหรือในวันที่เข้าพัก


การจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพัก
ลูกค้าต้องชำระเงิน 100% ในวันที่จองทันที
Green Simple Thank You Postcard.jpg
bottom of page